Regulamin uczestnictwa w warsztatach Paweł Żygowski – Deweloper z Pasją

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Pawła Żygowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo, Analizy, Inwestycje Deweloperskie Paweł Żygowski z siedzibą Gdańsku (80-283) przy ul. Myśliwskiej 93A/7, NIP: 9571113535, Regon 384161910 (zwanego dalej Organizatorem).
 2. Warsztaty są odpłatne i organizowane są w miejscu i terminie każdorazowo określonym w ofercie warsztatów dostępnej pod adresem pawelzygowski.pl lub przesłanej na wskazany adres e-mail Uczestnika po zgłoszeniu zainteresowania udziału w Warsztatach za pośrednictwem formularza dostępnego na w/w stronie internetowej (dalej jako Oferta). Koszt uczestnictwa w Warsztatach wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie, o której mowa powyżej. Cena Warsztatów nie obejmuje kosztów dojazdu ani noclegów.
 3. Kontakt z Organizatorem: e-mail: kontakt@pawelzygowski.pl; tel.: + 48 570 160 970.
 4. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się jego postanowień.

2. Zgłoszenie udziału w Warsztatach

 1. Zgłoszenia udziału w Warsztatach można dokonać poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku akceptacji Oferty otrzymanej od Organizatora zawierającej cenę i szczegółowe warunki związane z organizacją Warsztatów zainteresowany zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o akceptacji Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej i dokonania zapłaty ceny za udział w Warsztatach na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w Ofercie lub informacji przekazanej przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator, po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z ust. 1 powyżej, potwierdzi fakt udziału w szkoleniu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT zaliczkowej na rzecz Uczestnika z tytułu udziału w Warsztatach w terminie 3 dni od dnia akceptacji zgłoszenia oraz otrzymania zapłaty od Uczestnika całości ceny za udział w Warsztatach zgodnie z zaakceptowaną Ofertą. Uczestnik zobowiązany jest do wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT z chwilą akceptacji Oferty, przy czym w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach osoby nieuprawnionej do reprezentowania podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT, Organizator wymaga pisemnej zgody tego podmiotu. Faktura końcowa zostanie wystawiona na rzecz Uczestnika w terminie 7 dni od dnia zakończenia Warsztatów.

3. Rezygnacja uczestnika z udziału w warsztatach

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny z tytułu udziału w Warsztatach w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni licząc od daty rozpoczęcia Warsztatów, nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny udziału w Warsztatach.
 4. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z Warsztatów na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej ceny z tytułu udziału w Warsztatach.
 5. W porozumieniu i za zgodą Organizatora Uczestnik może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w Warsztatach lub wskazać inną osobę, która weźmie udział w Warsztatach w ramach dokonanego zgłoszenia.

4. Zmiana lub odwołanie terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega, że Warsztaty przeprowadzone zostaną w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 Uczestników, których udział w Warsztatach zostanie potwierdzony. W przeciwnym przypadku Organizator ma prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Warsztatów lub ich odwołania, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni przed zaplanowaną datą Warsztatów. W przypadku braku możliwości udziału przez Uczestnika w Warsztatach w zmienionym terminie lub w przypadku odwołania Warsztatów, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi uiszczonej ceny w całości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów, z innych przyczyn niż określone powyżej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, choroby prelegenta, awarii sprzętu przy użyciu, którego mają być prowadzone Warsztaty lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. O zaistnieniu sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestników Warsztatów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin udziału w Warsztatach. W przypadku braku możliwości udziału w Warsztatach w zmienionym terminie Uczestnikowi zostanie zwrócona całość uiszczonej ceny.

5. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach Warsztatów stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej.
 2. Kopiowanie przekazanych Uczestnikowi materiałów lub nagrywanie audio video, fotografowanie Warsztatów lub prelegentów czy innych Uczestników Warsztatów, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim stanowi naruszenie praw autorskich i jako takie jest zabronione.
 3. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Dane osobowe i wizerunek

 1. Spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator.
 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w organizowanych przez Organizatora Warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Organizator oświadcza, iż spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w materiale zdjęciowym, w tym cyfrowym, w związku z realizacją Warsztatów. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Warsztatów, jednakże nie później niż przed upływem 7 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę wniesienia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu, dokonywane będą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, które może zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z przeprowadzanymi Warsztatami.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.