Regulamin Szkolenia Paweł Żygowski – Deweloper z Pasją

www.pawelzygowski.pl

§ 1 Definicje

 1. Beneficjent Szkolenia – podmiot będący stroną Umowy.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Oferta – oferta zawarcia Umowy składana podmiotowi zainteresowanemu Szkoleniem przez Organizatora, na którą składają się informacje o Szkoleniu (w tym cena oraz jego termin), a także niniejszy regulamin.
 5. Organizator Szkolenia (Organizator) – DORADZTWO ANALIZY INWESTYCJE DEWELOPERSKIE PAWEŁ ŻYGOWSKI z siedzibą w 80-283 Gdańsk, przy ul. Myśliwska 93A/7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9571113535 oraz numerem statystycznym REGON 384161910,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Szkolenia.
 7. Szkolenie – stacjonarne szkolenie, organizowane przez Organizatora w terminach oraz miejscu wskazanych przez Organizatora w Ofercie.
 8. Uczestnik Szkolenia (Uczestnik) – osoba biorąca udział w szkoleniu organizowanym przez Organizatora będąca również Beneficjentem Szkolenia lub biorąca udział w Szkoleniu z ramienia Beneficjenta Szkolenia.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usługi Szkolenia zawierana w oparciu o Ofertę przekazaną podmiotowi zainteresowanemu Szkoleniem przez Organizatora. 2

§ 2 
 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. Myśliwska 93 A/7, 80-283 Gdańsk
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@pawelzygowski.pl
 3. Numer telefonu: +48 570 160 970

§ 3 Informacje ogólne

 1. Organizowane Szkolenie odbywa się stacjonarnie, w miejscu wskazanym w Ofercie i trwa przez 2 wskazane w przez Organizatora dni.
 2. Umowa nie obejmuje zapewnienia miejsc noclegowych dla Uczestników Szkolenia.
 3. Podczas każdego dnia Szkolenia Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz obiad.
 4. Informacje o szkoleniu przekazywane są również na stronie www.pawelzygowski.pl, ale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 4 
 Zapisy na szkolenie

 1. W przypadku gdy po otrzymaniu Oferty zainteresowany Szkoleniem potwierdzi wolę zapisania się na Szkolenie (np. przez wysłanie wiadomości email o odpowiedniej treści do Organizatora) przyjmuje się, że akceptuje Ofertę i następuje zawarcie Umowy na zasadach wskazanych w Ofercie pod warunkiem dokonania zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w Ofercie, za Szkolenie w terminie dwóch Dni roboczych od momentu przyjęcia Oferty, ale nie później niż na 7 przed Szkoleniem, w ciągu, których zainteresowany Szkoleniem ma zarezerwowane miejsce na Szkoleniu. W mailu potwierdzającym przyjęcie Oferty zainteresowany powinien wskazać swoje dane (w tym dane do wystawienia faktury).
 2. W przypadku nie opłacenia Szkolenia w terminie wskazanym w ust. 3, nie 3 dochodzi do zawarcia Umowy, a zainteresowany Szkoleniem nie ma zapewnionego miejsca na Szkoleniu. W przypadku gdy płatność za Szkolenie wpłynie z opóźnieniem, ale na Szkoleniu będą jeszcze wolne miejsca nastąpi zawarcie Umowy. W przeciwnym przypadku, tj. w sytuacji braku wolnych miejsc, Organizator zwróci otrzymaną płatność.
 3. Po przyjęciu Oferty przez zainteresowanego Szkoleniem, Organizator przesyła drogą mailową wiadomość potwierdzającą rezerwację miejsca na Szkoleniu dla tego podmiotu.
 4. Minimalna liczba Uczestników na szkoleniu wynosi 15 osób. W przypadku gdy liczba ta nie zostanie osiągnięta Umowa ulegnie rozwiązaniu. O zaistniałej sytuacji Beneficjent Szkolenia zostanie poinformowany przez Organizatora drogą elektroniczną, w przypadku Uczestnika będącego Konsumentem nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. Beneficjent Szkolenia wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora faktur drogą elektroniczną.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Szkolenie, a także udostępniane w trakcie Szkolenia treści i materiały stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, do którego prawa przysługują Organizatorowi.
 2. Mając na uwadze ustęp 1 zabrania się utrwalania Szkolenia, a także materiałów na nim prezentowanych, za pomocą̨urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
 3. Wszelkiego rodzaju wiedza i materiały pozyskane przez Uczestnika w trakcie Szkolenia mogą zostać wykorzystana jedynie podczas działań prowadzonych przez Beneficjenta Szkolenia (w tym przez Uczestników Szkolenia podczas pracy na rzecz Beneficjenta Szkolenia), z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie informacji pozyskanych na Szkoleniu, a także w związku ze Szkoleniem, do prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Organizatora w zakresie objętym Umową tj. organizowania szkoleń o tematyce zbliżonej do szkolenia będącego przedmiotem Umowy pomiędzy Beneficjentem Szkolenia a Organizatorem.
 5. W zakresie dopuszczonym prawem, zabrania się̨wykorzystywania utworów, o 4 których mowa w ust. 1, w sposób polegający na udostępnianiu i rozpowszechnianiu tych materiałów, w tym Internecie, a także prowadzenia szkoleń w oparciu o nie.
 6. Z tytułu naruszenia zakazów określonych w § 5 przez Beneficjenta Szkolenia niebędącego Konsumentem Organizatorowi będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 50.000 zł.
 7. Organizator ma prawo żądania odszkodowania przewyższającego karę umowną określoną w ust. 6.

§ 6
 Wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 1. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia udzieli wywiadu/ odpowiedzi na temat Szkolenia lub zapozuje do zdjęcia Organizatorowi, w tym podmiotowi działającemu na zlecenie Organizatora, a w szczególności w dniu Szkolenia, przyjmuje się, że udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na wykorzystanie swojego wizerunku podczas działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie, dotyczących prowadzonych przez niego szkoleń. Zezwolenie obejmuje przede wszystkim rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w sieci Internet (w różnych kanałach, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych), a także na materiałach drukowanych.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczone terytorialnie oraz czasowo.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.

§ 7
 Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Konsumentów

 1. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Organizatorem, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Uczestnik nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez 5 Organizatora jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku gdy na żądanie Uczestnika Organizator rozpoczął świadczenie usług na rzecz tego Uczestnika przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Uczestnik ponosi uzasadnione, poniesione przez Organizatora, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Uczestnik poinformował Organizatora o odstąpieniu umowy.
 4. Aby Uczestnik mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Organizatora, korzystając z danych zawartych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacji przekazanej pocztą elektroniczną).
 5. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Uczestnik wyśle informacje dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Organizator Szkolenia zwraca Uczestnikowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik zgodzi się̨na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§9
 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją Szkolenia jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych w celu zapisania się na Szkolenie jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania ze Szkolenia. 6 Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie www.pawelzygowski.pl.

§ 10 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące przedmiotu Umowy należy zgłaszać do Organizatora na adres email: kontakt@pawelzygowski.pl
 2. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Osoba podejmująca czynności związane z zapisem na Szkolenie w imieniu Beneficjenta Szkolenia oświadcza, że jest do tego umocowana.
 2. Beneficjent Szkolenia nie będący Konsumentem za działania Uczestników Szkolenia pochodzących od niego odpowiada jak za działania własne.
 3. Beneficjent Szkolenia nie będący Konsumentem nie może zrezygnować ze Szkolenia (wypowiedzieć Umowy). Wszelkie ewentualne odstępstwa od tej zasady mogą nastąpić wyłącznie na podstawie indywidualnych, zgodnych ustaleń Beneficjenta Szkolenia oraz Organizatora.
 4. Beneficjent Szkolenia jest zobowiązany do zapoznania Uczestnika Szkolenia kierowanego przez siebie na Szkolenie z zasadami uczestnictwa w Szkoleniu, zwłaszcza wynikającymi z niniejszego regulaminu.
 5. Organizator informuje, że Szkolenie nie zastąpi indywidualnej porady dostosowanej do danej sytuacji, a zastosowanie wiedzy pozyskanej podczas 7 Szkolenia musi być poprzedzone analizą dostosowaną dla danego przypadku.
 6. Wszelka odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika nie będącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do winy umyślnej.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z podmiotem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.